İdarenin Hukuksuz Kınama Cezasına Yargı Geçit Vermedi

İstanbul’da Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonunda doktor olarak görev yapan Genel Sağlık-İş üyesi Namık Kemal Sinanoğlu’na verilen hukuksuz kınama cezası yargıdan döndü.
16 Eylül 2021 14:52

Hasta nakli için görevlendirilen ekibin sorumlusu olan Doktor Sinanoğlu’na, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 125/B-a maddesi (Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak) uyarınca kınama cezası verilmiştir. Hukuksuz işleme karşı  Genel Sağlık-İş tarafından yargı yoluna gidilmiştir.

Genel Sağlık-İş tarafından yapılan istinaf başvurusunda; Merkez Disiplin Kurulu işleminin iptali istemiyle açılan davanın reddine hükmeden İstanbul 7. İdare Mahkemesinin kararının; ambulansta vantilatör probu bulunduğu, erişkin probu kullanmanın hekimin tıbbi kararı olduğu, ambulansta malzeme eksiği olmadığı, doldurulmayan bir form bulunmadığı, ambulanslarda doldurulması gereken tüm formların İl Sağlık Müdürlüğünce verildiği, bebeğin sevki sırasında herhangi bir sorun yaşanmadığı, dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığı ileri sürülerek ve istinaf dilekçesinde belirtilen diğer iddialarla kaldırılması talep edilmiştir.

Dava konusu işlemde hukuka uygunluk bulunmadığına hükmeden İstanbul Bölge İdare Mahkemesi İkinci İdare Dava Dairesi kararında şu gerekçelere yer verilmiştir:

“… davacıya isnat edilen “Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak” fiilinin sübuta erdiğinin her türlü şüpheden uzak biçimde somut olarak ortaya konulamadığı sonucuna varılmış olup, dava konusu işlemde hukuka uygunluk, davanın reddi yönündeki ilk derece mahkemesi kararında ise hukuki isabet bulunmamaktadır.”

Açıklanan nedenlerle; istinaf talebinin kabulü ile, İstanbul 7. İdare Mahkemesinin kararının kaldırılmasına, dava konusu işlemin iptaline, temyizi kabil olmamak üzere kesin olarak, oybirliğiyle karar verilmiştir.

Kararı değerlendiren Genel Sağlık-İş Genel Başkanı Zekiye Bacaksız, “İdarenin keyfi işlemine karşı verdiğimiz hukuk mücadelesi, yapılan haksız, hukuksuz işlemin iptal edilmesi ile sonuçlanmıştır. Genel Sağlık-İş, üyelerinin yanında her türlü hukuksuzluğun karşısında olmaya kararlılıkla devam edecektir.” diye konuştu.

 

  

SENDİKA BÜLTENİ

KAMUDA BUGÜN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #