Gerekçesiz Disiplin Cezası İptal Edildi

Diyanet-Sen gereksiz disiplin cezalarının iptali ile ilgili bir emsal karar elde etti.
28 Aralık 2020 21:01

Daha önce de farklı mahkemelerde dile getirilen bir husus olan ve DİB personelini mağdur eden uygulamalardan “gerekçesiz veya gerekçesi net olarak belirtilmeyen hallerde dahi disiplin cezası uygulanması” hususunda Bolu İdare Mahkemesi özetle, kamu görevlisine yöneltilen iddialar ile ilgili hangi fiilin "Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranmak" eylemi içerisinde kaldığı ve yine hangi tarihte gerçekleşen hangi fiilin "İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunmak" eylemi içerisinde değerlendirildiğine dair bir ayrıma gidilmemesi, dava konusu işlemde de hangi tarihte gerçekleşen hangi eylem nedeniyle kamu görevlisinin 657 sayılı Kanunun 125/B-a maddesi uyarınca cezalandırıldığının belirtilmemesi, hususlarının şüpheye yer vermeyecek açıklıkta, somutlaştırılmış biçimde ortaya konulamadığı, bu durumun davacının savunma hakkının kullanılmasını da etkilediği gerekçeleriyle üyemiz adına açılan davanın kabulüne karar vermiştir.

Anılan karar ile ilgili bir açıklama yapan Diyanet-Sen Hukuk Müşaviri Av. Hacı Muharrem Mankır “Disiplin soruşturmalarında kişilerin ne ile suçlandığını bilmesi, o hususa dair savunma yapmasına imkan tanıyacaktır. Aksi durumda kişi, genel ifadelerle savunma vermek zorunda kalacak ve böylece kişinin savunma hakkı engellenmiş olacaktır. Bahsi geçen karar, genel ifadelerle savunma alıp ceza verilmesinin usule ve mevzuata aykırı olduğunu çalışmalarımız neticesinde ortaya koymuştur.” İfadelerine yer verdi.

SENDİKA BÜLTENİ

KAMUDA BUGÜN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #