Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alımı Yapacak

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden Sözleşmeli Personel Alım İlanı Yayımladı
26 Şubat 2021 00:47

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğünden:
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM İLANI
Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar hükümlerine göre Üniversitemiz
Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde istihdam edilmek üzere 657 sayılı Devlet Memurları
Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrası uyarınca sözleşmeli personel alınacaktır.

Unvanı

AdetNitelik
Kodu
Aranan NiteliklerGider Bütçesi

Sınav Şartı

Hemşire

114605Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık
Hizmetleri lisans programından mezun olmak.
Özel Bütçe

Ek Madde
2/b (KPSS)

Hemşire

122125Ortaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık
Memurluğu Alanı - Ebelik-Hemşirelik Dalının, HemşirelikEbelik-Sağlık Memurluğu Alanı - Hemşirelik Dalının veya
Hemşirelik-Ebelik- Sağlık Memurluğu Alanı - Sağlık
Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.
Özel Bütçe

Ek Madde
2/b (KPSS)

* Nitelik Kodları Devlet Personel Başkanlığınca yayımlanan Nitelik Kod Kılavuzundan
alınmıştır.
Genel Şartlar:
a) Türk vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48'inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik
hariç),
d)Kamu Personel Seçme Sınavlarından (2020 KPSS Lisans, 2020 KPSS Ortaöğretim ve
2020 KPSS Ön Lisans) birine girmiş ve bu sınavların en az birinden ilgili KPSS puanını almış
olmak,
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor
olmak şartlarını taşıması,
f)Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B
maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi
nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar
Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih
tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam
edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.
* Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak
suretiyle yapılacak yerleştirme işlemlerinde, ortaöğretim mezunları için KPSSP94, önlisans
mezunları için KPSSP93 ve lisans mezunları için KPSSP3 puanı kullanılmaktadır.
İlana başvuracak adayların; ilanın Resmi Gazetede yayımlanma tarihinden itibaren 15 gün
içinde (Saat: 23:59’a kadar) Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinden internet ortamında
başvurularını yapmaları gerekmektedir.
İlan sonuçları en geç 5 iş günü içinde Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresinde ilan
edilecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların
tespit edilmesi halinde başvuru yapan adaylardan en yüksek puandan başlamak üzere sırası ile
yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat
yapılmayacaktır.
İşe alınmaya hak kazandığı Üniversitemiz https://w3.beun.edu.tr/ adresi aracılığıyla tebliğ
edilen adayların göreve başlatılabilmesi için, sonuçların ilanından itibaren en geç 15 gün
içerisinde aşağıda sayılan evraklarının asılları veya onaylı fotokopileri Üniversitemiz Sağlık
Uygulama ve Araştırma Merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi
içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar. Belgelerin teslimine müteakip
sözleşme yapılır.
Sözleşme için gerekli belgeler
* 6 Adet Fotoğraf,
* Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (Başvuru .)
* Özgeçmiş,
* Mezuniyet belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Kimlik Fotokopisi,
* Adli Sicil Kaydı, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Askerlik Durum Belgesi, (e-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
* Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
* 657 sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı
kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.”
şartını gösterir psikiyatri raporu,
* Özel Koşul Belgesi (Varsa),
* Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açılan maaş hesabına ait belge
Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal
işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamaları iptal edilecektir. İdaremiz tarafından
kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.
Yapılacak değerlendirmelerde başarılı bulunarak göreve başlatılacak olanlar; sosyal
güvenlik yönüyle, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar Kanunu 4/a hükümlerine tabi olacaklar ve
istihdam edilecekleri birimlerde aynı sınıftaki diğer personelin tabi olduğu çalışma saat ve
usulüne tabi olarak çalışacaklardır.
Detaylı Bilgi İçin:
Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100
İncivez/ Zonguldak
Tel: (0 372) 291 12 07 - 291 11 64

AKADEMİ DÜNYASI

KAMUDA BUGÜN SAYFASINI
YORUMUNUZU YAZIN ...
Farklı olanı seçin:
# # # # # #